Ursynów ma „Ogrodnika Dzielnicy”

0
81

W Urzędzie Dzielnicy Ursynów odbyła się EKO-Prelekcja pn. „Drzewa – pielęgnacja i diagnostyka stanu zdrowotnego oraz wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew”. Podczas spotkania przedstawiono „Ogrodnika Dzielnicy” – tę nową funkcję będzie pełniła Pani Magdalena Suszko.

 – Nazwa stanowiska ogrodnika dzielnicy w języku urzędowym odwołuje się do celu, który chcemy osiągnąć, czyli do jakości zieleni w przestrzeni publicznej. Zieleń na Ursynowie jest już na wysokim poziomie, ale wysokie są też oczekiwania naszych mieszkańców. Idea funkcjonowania w strukturze ratusza osoby, która koordynując bieżącą współpracę różnych komórek urzędu i jednostek zewnętrznych, skupi się na holistycznym podejściu do rozwoju obszarów zieleni na Ursynowie  – mówi Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bartosz DominiakI dodaje: – Utworzenie stanowiska ogrodnika dzielnicy jest realizacją jednego z punktów programu przyjętego z chwilą wyboru obecnego Zarządu Dzielnicy.

 O stanowisku „Ogrodnik Dzielnicy”

Do zadań tzw. „Ogrodnika Dzielnicy” należy przede wszystkim kreowanie wizerunku przestrzeni dzielnicy w zakresie zieleni oraz nadzór nad estetyką terenów i obiektów w dzielnicy, w szczególności:

1)    planowanie i kompleksowy nadzór nad rozwojem zieleni miejskiej;

2)    realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie przyrody, w szczególności w zakresie nasadzeń zastępczych oraz zabiegów pielęgnacyjnych, wycinki i chirurgii drzew ( także prowadzenie bazy danych potencjalnych lokalizacji nasadzeń drzew i krzewów na terenach nie będących w administrowaniu Dzielnicy);

3)    typowanie drzew cennych przyrodniczo na obszarach przeznaczonych pod realizację inwestycji realizowanych przez komórki organizacyjne Dzielnicy;

4)    współpraca przy opracowywaniu koncepcji zakładania nowych oraz urządzania i renowacji istniejących terenów i obiektów zieleni;

5)    popularyzowanie dobrych praktyk w zakresie projektowania, urządzania i utrzymania terenów zieleni w mieście;

6)    współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie utrzymania i rozwoju terenów zieleni na terenie dzielnicy.

Zgodnie z podjętą przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy decyzją, utworzenie tego stanowiska nie wiązało się z utworzeniem nowego etatu w Urzędzie; założeniem było wyłonienie odpowiedniej osoby spośród pracowników Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów (przeniesienie wewnętrzne). „Ogrodnikiem” została Pani Magdalena Suszko, która w ursynowskim WOŚ pracuje od 2017 r., a w Urzędzie m.st. Warszawy od 2008 roku.

Pani Magdalena Suszko ukończyła ogrodnictwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe – Systemy informacji przestrzennej na Politechnice Warszawskiej, a także kurs „Inspektor nadzoru terenów zieleni”. Posiada doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania, ochrony i rozwoju terenów i obiektów zieleni oraz utrzymania i pielęgnacji zieleni. Dodatkowym atutem jest fakt, że Magdalena Suszko mieszka na Ursynowie, potrafi spojrzeć na ursynowskie tereny zieleni okiem codziennego użytkownika, a nie tylko z perspektywy urzędnika. Jest osobą komunikatywną, umie słuchać mieszkańców, analizować, wyciągać wnioski, proponować nieszablonowe rozwiązania, nie boi się nowych wyzwań.

O dzisiejszej EKO-Prelekcji

Ursynowskie EKO-prelekcje są adresowane do profesjonalistów zajmujących się tematyką zieleni na Ursynowie. W ramach dzisiejszego spotkania wystąpili m.in. dendrolodzy. Dr inż. Marzena Suchocka wygłosiła prelekcję nt. diagnostyki stanu zdrowotnego drzew, a dr hab. Jacek Borowski przekazał zebranym wiedzę dotyczącą wycinki drzew. Spotkanie było przeznaczone dla pracowników Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych oraz jednostek pomocniczych m.st. Warszawy, czyli m.in. szkół, przedszkoli, bibliotek, które na co dzień zajmują się zlecaniem i wykonywaniem  prac ogrodniczych. Zaproszono również przedstawicieli organizacji pozarządowych i Radnych Dzielnicy, tak aby wiedza zdobyta podczas prelekcji miała szansę zostać przekazana jak najliczniejszemu gronu osób zainteresowanych wrażliwą społecznie tematyką, jaką jest dbałość o drzewostan Ursynowa.

To spotkanie było kolejnym z cyklu „Ursynowskich EKO-prelekcji”, czyli spotkań poświęconych przyrodzie Ursynowa, które służą przekazywaniu aktualnej wiedzy prawnej i merytorycznej, wymianie dobrych praktyk, a także wypracowaniu ursynowskich standardów z zakresu ochrony przyrody.